Härvan kring Eniro växer

SvD NÄRINGSLIV GRANSKAR Sökföretaget Eniros problem med redovisningen är betydligt större än vad som hittills kommit fram. Det visar en granskning som SvD Näringsliv låtit göra. För aktieägarna rycker nu en nyemission allt närmare.

I fredags bekräftade Eniros sty­ relse offentligt att man misstänkte att den tidigare vd:n manipulerade redovisningen, så att de intäkter och resultat som rapporterats varit för högt – i år handlar det om 28 miljoner kronor. Aktien störtdök på beskedet.

Men det misstänkta redo­ visningsfusket är sannolikt bara ett symptom på ett större lönsam­ hetsproblem. Den granskning som SvD Näringsliv gjort pekar på att Eniro går betydligt sämre än vad styrelsen och ledningen kommunicerade i fredags, då man även lade en ny prognos.

SvD Näringsliv har gått ige­ nom redovisningen för de senaste fyra åren. I granskningen fram­ kommer kraftiga avvikelser mel­ lan Eniros kassaflöde och resul­ taträkningen.

Skillnaderna i kassaflödet, som visar de verkliga in­ och ut­ betalningarna i ett företag, kom­ mer från en post i balansräkning­ en. Precis som Eniros revisorer pekar på i sin rapport, och vilken styrelsen informerade om, syns här ett tydligt tecken på att rap­ porteringen av bolagets försälj­ ning har förändrats och att om­ fattningen av problemen är större än vad som tidigare sagts.

Vad som skett i praktiken är att Eniro tagit intäkter från balans­ räkningen för att fylla på i resul­ taträkning. Därmed kunde intäk­ terna och resultatet hållas uppe. Men de faktiska in och utbetal­ ningarna, kassaflödet, har sam­ tidigt blivit allt sämre.

Omfattningen av fusket är dock sannolikt betydligt större än vad styrelsen presenterade i fredags.

Trots att bolaget, vid flera till­ fällen tidigare, har sagt att förut­ betalda intäkter är ett av de bästa måtten för att följa Eniros ut­ veckling och framtidsområdet online, så slutade bolaget att rap­ portera uppgiften varje kvartal och redovisar den enbart årsvis.

ENIROHÄRVAN

SvD Näringsliv granskar söktjänstbolaget Eniros redo­ visningsmetoder.

För 2013 finns de förutbetalda intäkterna bara upptagen som en fotnot i årsredovisningen. Mellan åren 2012 och 2013 sjönk dessa med 36 procent. Det är ett tapp på mer än en tredjedel och ut­ vecklingen har accelererat.

Den väntade försäljningen från årsredovisningen 2013 och de vinstprognoser som Eniros sty­ relse och ledning lade tidigare i år går åt två olika håll.

Eniro spådde då att bolaget skulle lyckas nå ett oförändrat re­ sultat på 850 miljoner kronor. Prognosen inkluderar fortsatt sjunkande resultat från kataloger och teletjänsten 118 118. I stället var det den viktiga online­ verksamheten som skulle kom­ pensera för bortfallet och växa så pass kraftigt att Eniro skulle kunna visa samma resultat i år som 2013.

Enligt bolagets vd och styrelse kan tillväxten för online förut­ sägas, i alla fall riktningen, med just uppgiften om förutbetalda intäkter. Men samtidigt som prognosen lades såg det, enligt årsredovisningen, alltså mycket mörkt ut för onlineverksamheten

med ett tapp på mer än en tredje­ del. Prognosen som Eniros vd och styrelse lade för 2014 är där­ med oförenlig med den förvän­ tade försäljningen.

Styrelsen, med ordförande Lars­ Johan Jarnheimer i spetsen, häv­ dar än så länge att intäkterna ”bara” bokförts för tidigt. Men hade det handlat om att Eniro redovisat sin försäljning för tidigt så hade inte helårsprognosen be­ hövt sänkas i den omfattning som ändå skedde i fredags.

Förklaringen till den stora nedjusteringen är enligt tillför­ ordnade vd Stefan Kercza att sälj­ organisationen i Sverige samti­ digt behöver ”städas” till en kost­ nad på 122 miljoner kronor.

Ledningen och styrelsen spår nu att resultatet för andra halv­ året landar på 375 miljoner kro­ nor, vilket är 38 procent sämre än motsvarande period i fjol. Städnotan kan användas som en förklaring till fortsatt resultat försämring men den under­ liggande utvecklingen i Eniro pekar i stället på att nyförsälj­ ningen minskar.

Utvecklingen i Eniro visar att prognoserna för intäkter och re­ sultat sannolikt behöver justeras ned ytterligare. Samtidigt riske­ rar bolaget snart att få problem med att betala sina räntor på banklånen.

SvD Näringsliv har sökt styrel­ seordförande Lars­Johan Jarn­ heimer, som avböjt att kommen­ tera. I fredags kunde han inte ge något besked om Eniros möjlig­ heter att betala sina räntor till bankerna. För aktieägarna i det pressade bolaget, som snart har akut pengabrist, väntar nu mest troligt en nyemission.


PATRICIA HEDELIUS

patricia.hedelius@svd.se