HQ-revisor fick bara en erinran

SVD AVSLÖJAR Trots att den ansvarige revisorn på KPMG i flera år kände till att HQ inte följde redovisningsreglerna undertecknade han att bolaget följde god redovisningssed. Efter HQ:s krasch anmälde Finansinspektionen revisorn till Revisorsnämnden. SvD Näringsliv avslöjar i dag hur det gick till när revisorn fick mildast möjliga påföljd.

I lördags avslöjade SvD Närings­ liv detaljerna kring hur reviso­ rerna på KPMG under tre års tid förde HQ:s kunder och aktieägare bakom ljuset när man godkände bankens bokslut – trots att man var väl medveten om att det fanns stora hål i balansräkningen. I stället för att använda sig av marknads­ priser och följa redovisnings­ reglerna uppskattade HQ självt värdet på sina optioner. Bankens värdering skilde sig mot mark­ nadspriset med flera hundra mil­ joner kronor vid årsskiftet 2009– 2010.

I efterspelet av HQ:s kollaps an­ mälde Finansinspektionen den ansvarige revisorn hos KPMG,

Johan Dyrefors, till Revisors­ nämnden. Finansinspektionen ifrågasatte om Dyrefors och KPMG skött sitt revisorsuppdrag på ett acceptabelt sätt. Finans­ inspektionen ansåg att HQ:s års­ redovisning gav en ”gravt vilse­ ledande redovisning av trading­ portföljen”.

Efter månader av utredning stod resultatet klart – Johan Dyrefors kom undan med den mildaste på­ följden i form av en erinran.

Beskedet var att betrakta som en kalldusch för Finansinspek­ tionen.

SvD Näringsliv kan nu visa hur Revisorsnämnden kan ha vilse­ letts i sitt beslutsfattande.

Som SvD Näringsliv tidigare avslöjat får Johan Dyrefors och hans team nedslag på 2009 års revision av KPMG:s interna gran­ skare. Den interna granskningen ska kvalitetssäkra att de finan­ siella rapporterna följer gällande redovisningsregler.

Men när det gäller arbetet med HQ:s finansiella rapporte­ ring var det så pass många och allvarliga brister att den som var högst ansvarig för den interna granskningen inte kunde god­ känna Dyrefors arbete.

Detta stämdes av mellan Dyre­ fors och den granskande kolle­ gan vid ett internt möte den 10 mars 2010. Johan Dyrefors skrev på HQ:s årsredovisning för 2009 dagen efter, den 11 mars 2010 utan ha fått ett skriftligt godkän­ nande som intygade att årsredo­ visningen följde redovisnings­ reglerna IFRS.

Nedslaget går inte Revisors­ nämnden förbi, inte heller att den dokumentation och det god­ kännande som enligt reglerna ska göras plötsligt saknas.

När nämnden frågar Johan Dyre­ fors om orsaken, uppger han så­ som RN uppenbarligen tolkat hans uppgifter att han fått god­ kännandet muntligen och att byråns interna granskare gett årsredovisningen grönt ljus. Detta muntliga vittnesmål räcker för Revisorsnämnden, som dock väl­ jer att ge Dyrefors en anmärkning för att mötet och det ”muntliga godkännandet” inte skriftligen dokumenterats.

Men enligt källor till SvD Nä­ ringsliv fick Johan Dyrefors alltså aldrig något godkännande av den interna granskaren på KPMG. Vare sig muntligen eller skriftli­gen.

Den särskilde granskaren på KPMG hade visserligen ett möte med Dyrefors den 10 mars 2010, precis som Dyrefors uppger för Revisorsnämnden. Men det man kom överens om var att granska­ ren skulle ta fram ett dokument, ett så kallat ”memorandum”, med preciserad kritik mot de brister som fanns vid en jämförelse med gällande redovisningsregler.

Däremot var det aldrig aktu­ ellt att godkänna Dyrefors revi­ sion av HQ, uppger källorna som har nära insyn i revisionsarbetet på KPMG.

De avvikelser mot redovis­ ningsreglerna som man internt uppmärksammat var helt enkelt för stora för att kunna slinka förbi. Johan Dyrefors ska enligt SvD Näringslivs källor ha varit med­ veten om detta.

Att Johan Dyrefors revisions­ arbete inte godkändes enligt KPMG:s interna regler utreddes inte av tillsynsmyndigheten Revi­ sorsnämnden. Inga frågor rikta­ des till den särskilda granskaren eller den grupp på KPMG som

gjorde nedslag på Dyrefors års­ redovisning över HQ. I stället valde Revisorsnämnden att utgå ifrån de uppgifter som man muntligen fick från HQ:s revisor.

Revisorsnämnden tog inte heller fasta på de uppgifter som Dyrefors och hans revisionsteam på KPMG lade fram i en rapport till HQ. Nämnden fick rapporten av KPMG inför utredningen av Dyrefors. Enligt KPMG och rap­ porten följer bankens värdering av den egna optionsportföljen inte kraven för gällande redovis­ ningsregler, IAS 39.

I rapporten som KPMG lämnar in till Revisorsnämnden, kritiseras HQ:s värderingsmodell på flera punkter av KPMG själva. Rappor­ ten kritiserar inte bara klientens värderingsmodell, den slår också fast att felvärderingen har ökat under hela 2009.

Som mest har övervärdering­ en uppgått till 2 miljarder kronor under året – när HQ stänger böckerna den sista december 2009 har problemet minskat till 281 miljoner kronor.

Detta skulle kunna tolkas som att HQ har en optionsportfölj som på en konstant basis är över­ värderad kontra marknaden, skriver KPMG i sin rapport.

Under rubriken Slutsatser skriver KPMG att HQ fortfarande använder i stort sett samma vär­ deringsmetodik som vid bokslu­ tet 31 december 2008.

Rapporten presenterades av KPMG för HQ den 10 mars 2010, dagen efter skriver Johan Dyre­ fors ändå på årsredovisningen.

I Dyrefors revisionsberättelse går det bland annat att läsa: ”Års­ redovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings­ lagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisnings­ sed i Sverige.”

Torgny Wetterberg, ombud för Johan Dyrefors, har för närvaran­ de inga kommentarer om Johan Dyrefors uppgifter till Revisors­ nämnden.


 

PATRICIA HEDELIUS

patricia.hedelius@svd.se