Ny lag kan ge Teliatoppar fängelse

Telia Soneras plan att lämna korrupta marknader ger inte den nuvarande ledningen frikort från fängelsehot. Enligt SvD Närings- livs uppgifter fortsatte miss- tänkta affärer i Kazakstan fram till i somras.

För en dryg vecka sedan med­ delade Telia Soneras vd Johan Dennelind att telekomjätten nu ska lämna de kritiserade mark­ naderna som ingår i affärsområ­ det Eurasien.

Men beskedet kan ha kommit för sent. Problemen med att iden­ tifiera samarbetspartners kan innebära att både vd Johan Den­ nelind och styrelsen med Marie Ehrling i spetsen bryter mot lagen.

Ytterst handlar det om att Dennelind och Ehrling kan ris­ kera fängelse enligt svensk lag­ stiftning eftersom de inte har kontroll över vem som slutligen nås av bolagets utbetalningar.

Det gäller i ägarleden hos de lokala samarbetspartners som Telia Sonera har i affärsområdet Eurasien. Lagstiftningen omfat­ tar även leverantörskontrakt som SvD Näringsliv tidigare granskat i till exempel Kazakstan.

Lagen om vårdslös finansie­ ring av mutbrott är två år gam­ mal och har hittills inte prövats i rätten.

– Om man skickar iväg pengar via konstruktioner utomlands och pengarna sedemera används som mutor så kan man dömas för mutbrott. Om pengarna vandrar från moderbolag, eller från be­ slut i moderbolag så kan ledning­ en dömas. Man kan inte säga ”jag visste inte”. Man är delaktig i den här typen av brottslighet även via oaktsamhet, förklarar överåkla­ gare Gunnar Stetler vid Riks­ enheten mot korruption.

Vi har nu robusta kontrollsystem på plats.

Jonas Bengtsson, Telia Soneras chefsjurist.

Han vill dock inte uttala sig om något specifikt ärende.

Telia Soneras verksamhet i diktaturen Kazakstan är ett om­ råde som skapar problem för bo­ lagets högsta ledning.

Enligt uppgifter till SvD Näringsliv ska Telia, via sitt dot­ terbolag Kcell i Kazakstan, fram till nyligen ha har gjort affärer

med ett lokalt bolag med kopp­ ling till diktatorsfamiljen i landet. Telia Sonera hävdar att avtalet med bolaget, Instant Payment, med koppling till den korrupta makten i landet, avslutades 2013. Men enligt uppgiftslämnare av­ slutade Telia avtalet först när SvD Näringsliv började ställa frågor

ijuniiår.
Enligt uppgifter är förmåns­

tagaren till Instant Payment en nära släkting till den sittande presidenten Nursultan Nazar­ bajev.

– Genom bland annat Instant Payment, men även genom andra bolag nära de stora operatörerna, så kan Nursultan Nazarbajevs familj ta del av stora pengar, be­ rättar en person med insyn.

När Telia tecknade kontrakt med kontantkortshanteraren Qiwi var bolaget även tvunget att teckna ett kontrakt med Instant Pay­ ment. Att Telia Sonera skrev på båda avtalen var en förutsättning för att Qiwi skulle leverera sina tjänster. Instant Payment skulle betalas samtidigt som Qiwi.

På Telia förnekar man det hela.

”Avtalet med Qiwi är inte väsentligt ändrat och något avtal med Instant Payment har som jag tidigare sagt inte funnits efter 2013”, skriver Peter Borsos, infor­

mationschef på Telia Sonera, i ett mejl till SvD.

Han vill lyfta fram en helt annan bild av det till en tredjedel statligt ägda svenska telekom­ bolagets verksamhet i Kazakstan.

”Som ett led i det pågående arbetet med efterlevnad av regler har Kcell sagt upp avtal med andra bolag. Det visar att vår verksamhet fungerar och från tid till annan så säger vi upp leveran­ törer som vi av olika orsaker inte tycker uppfyller de krav vi stäl­ ler”, skriver Peter Borsos.

Misstänkta affärer i skuggan av diktatorsfamiljen är riktigt dåliga nyheter för Telias ledning och styrelse.

Överåklagare Gunnar Stetler förklarar den nya lagen:

– Grundidén är att man inte ska kunna använda sig av konsul­ ter eller dotterbolag som för­ handlar åt en och som betalar ut konsultpengar som sedan an­ vänds till mutor. Ledningen ska ha kunskap om bolagets affärer och hur pengarna används.

Finns det någon pågående utred- ning just nu?

– Det är en typisk fråga som jag inte svarar på.

På Telia anser man inte att bo­ laget bryter mot lagstiftningen.

”Vi är väl medvetna om den nya mutlagstiftningen och följer

självklart den. Centralt är att man har bra kontroller av transaktio­ ner så att exempelvis utbetal­ ningar inte riskerar att användas för mutbrott. Telia Sonera har de senaste två åren arbetat hårt för att stärka bolagsstyrning, proces­ ser och kontroller i hela koncer­ nen, inte minst i Eurasien. Vi har nu robusta kontrollsystem på plats – och arbetet för att förbätt­ ra dem pågår hela tiden”, skriver Jonas Bengtsson, chefsjurist på Telia sedan 2013.

En viss turbulens kan ändå anas inom verksamheten. Det står klart att Erik Hallberg, chef för området Eurasien, lämnar sin befattning och efterträds av Emil Nilsson.

Utöver de påstådda missför­ hållandena i Kazakstan har även Azerbajdzjan hamnat i fokus. Landet är, efter Kazakstan, ett av Telia Soneras mest lönsamma länder. Omsättningen är på flera miljarder kronor. I våras konsta­ terade Telia Sonera att man san­ nolikt sponsrar personer med kopplingar till den hårdföra regi­ men i landet via operatören i Azercell.


 

PATRICIA HEDELIUS

patricia.hedelius@svd.se

FRIDA SUNDKVIST

frida.sundkvist@svd.se