Revisorerna såg mellan fingrarna

AVSLÖJANDE UPPGIFTER Efter fyra år är det snart dags för det rättsliga efterspelet av kraschen i HQ Bank. Misstankarna om grov ekonomisk brottslighet i härvan kan snart leda till åtal. Nu kan SvD Näringsliv presentera hittills okända interna dokument från HQ:s egen revisionsbyrå KPMG som kastar ett helt nytt ljus över HQ:s fall.

HQ var uppstickaren och entrepre­ nörsbanken vars grundare Sven Hagströmer och Mats Qviberg på allvar utmanade det stela bank­ etablissemanget runt Kungsträd­ gården i Stockholm. Men det ingen

anade var att bankkoncernen år efter år dolde hundratals miljoner kronor i förluster.

SvD Näringsliv har tagit del av hemliga interna mejl och rapporter från både KPMG och HQ. Doku­ mentationen visar hur revisorer på KPMG och nyckelpersoner på HQ under tre års tid förde ban­ kens kunder och aktieägare bakom ljuset. Ända till bubblan sprack våren 2010.

Redan i slutet av 2004 uppmärksammade KPMG, som varit HQ:s revisionsbyrå under många år, pro­ blem i bankens egen handel med värdepapper. Då fanns det en orealiserad förlust på 25–30 miljoner kronor. KPMG tog upp problemet med HQ, men någon lösning annan än att KPMG bytte ut sin revi­ sor efter samtal med kunden HQ blev det inte. Men problemen förvärrades och förlusten växte.

Dokumentationen som SvD Näringsliv har tagit del av är sprängstoff. Den visar hur revisionsbyrån KPMG under ett och ett halvt års tid försökte finna en lämplig utväg för HQ, så att problemen inte behövde kommuniceras externt. Hade inte denna mörkläggning skett skulle de orealiserade förlusterna ha synts tydligt redan i årsredovisningen 2008.

2008

KPMG fick den 25 november 2008 i uppdrag att, utöver redovisningsarbetet, också granska värdet på HQ:s tradingportfölj. Syftet var att räta ut fråge­ tecknen kring hur HQ värderade sina egna positio­ ner på marknaden för optioner. Det visade sig att HQ – istället för att följa redovisningsreglerna och använda sig av de senast handlade kurserna – på eget bevåg räknat fram egna priser – något som tyd­ ligt bryter mot gällande regelverk.

Att gå ut till aktiemarknaden med en förlust var inget alternativ för HQ:s toppskikt eller den KPMG­ grupp som skötte redovisningen och värderingen. I ett internt mail, daterat den 9 december 2008, slår KPMG:s experter fast att HQ:s värdering av den egna optionsportföljen är ett ”katastrofområde” och att hanteringen ”ser ut att bli årets huvudnum­ mer under årets revision”.

Samma månad presenterar KPMG sin revi­ sionsrapport för HQ. Den skickas bland annat till Mikael König, vd på HQ och bankens riskavdel­ ning. I revisionsrapporten uppmanas HQ att jus­ tera värderingen på tradingportföljen så att den följer redovisningsreglerna, samt räkna ut och be­ döma nuvarande värderingsfel som kan finnas i de siffror som presenterats externt till aktieägarna.

Det material som KPMG får tillbaka från HQ:s riskavdelning är explosivt. Siffror och grafer visar hur HQ gravt överskattat värdet på sina optioner. Under 2008 ligger HQ:s beräkningar ofta närmare 200 miljoner kronor högre än marknadsvärdet, men vid ett tillfälle under 2007 är skillnaden till och med uppe i 550 miljoner kronor.

Trots detta betonar KPMG:s medarbetare för HQ:s riskavdelning att revisionsbyrån hoppas kunna komma fram till att värderingen ändå ska kunna följa redovisningsreglerna. KPMG hoppas hitta någon form av lösning för sin kund, skriver man i ett mejl. KPMG:s plan är att vända sig till sina egna värderingsexperter i London, de kanske har en lös­ ning på den svenska kundens problem.

2009

Dråpslaget mot KPMG:s plan låter inte vänta på sig. ”Vi arbetar för närvarande med en redovisnings­ klient som har en relativt stor andel egen options­ handel och som har en del svårigheter när det gäller värdering och redovisningsregler”,

Så inleder Stockholmsteamet sitt mejl till kolle­gorna i London den 5 januari.

Den engelska experten på KPMG i London är dock benhård och slår omgående fast att HQ ska använda sig av marknadspriser om banken ska följa redovisningsreglerna. Det beskedet var inte ”så