Skandalen i Eniro växer

HÖGA CHEFER INBLANDADE Skandalen runt Eniros uppblås- ta vinster sväller. Nu dras ytterligare minst en person in i utredning- en. Personen ingår i dag i företagets högsta ledning.

SvD Näringsliv har upprepade gånger ställt frågor till Eniro om bolaget har identifierat fler perso- ner som kan ha hjälpt den sparka- de och polisanmälda vd:n Johan Lindgren. Svaret har hela tiden varit nej. Men nu kan SvD Närings- liv avslöja att fler direktörer på Eniro är djupt delaktiga i bokfö- ringshärvan, enligt SvD:s källor.

Två av personerna är fortfa- rande kvar på Eniro och har dess- utom befordrats till nya ännu hö- gre befattningar. Den ena, då en mellanchef, har haft direkt möj- lighet att genomföra de manuella bokningarna antingen själv eller med hjälp av sin avdelning.

Mellanchefen ska också ha dri- vit på att man skulle frångå de in- terna reglerna, vilket finns doku- menterat. SvD Näringsliv har ta- git del av materialet. Det handlar förutom om skriftlig dokumenta- tion också om en ljudinspelning.

Efter att skandalen rullats upp under hösten 2014 befordrades mellanchefen liksom en annan chef som känt till felaktigheter- na. Båda personerna tillhör nu- mera Eniros toppskikt. Själv till- bakavisar personen uppgifterna och hänvisar till den pågående förundersökningen.

Styrelseordförande Lars-Jo- han Jarnheimer hänvisar till den utredning som pågår.

– Det är upp till rättsrådande myndigheter att göra en bedöm- ning och fatta beslut i frågan. Det jag kan säga är att i allt det mate- rial som vi skickade över till myn- digheterns så fanns omfattande mejlinstruktioner om handha- vandet från dåvarande vd, säger Lars-Johan Jarnheimer till SvD Näringsliv.

Enligt uppgift ska Johan Lind- grens mejl innehållit hårt språk och till och med hot mot de an- ställda.

Aktiespararna rasar mot Eni- ros mörkande av problemen.

– Vi hade hoppats att man gjort upp och lagt alla korten på bordet. Tålamodet är sedan länge slut och nu måste börsen, reviso- rerna och styrelsen ta tag i pro- blemen. Vi tål inte mer dåliga ny- heter eller märkligheter i Eniro, säger Albin Rännar chef för Ak- tiespararnas marknadsbevak- ning till SvD Näringsliv.

Eniro lämnade in en polisanmälan angående felaktigheterna i redo- visningen mot den tidigare vd:n Johan Lindgren under hösten 2014. Redan i slutet på 2013 ska Jo- han Lindgren blivit varnad för att det fanns problem med redovis- ningen. Men i stället för att starta en undersökning ska Lindgren ha ignorerat de interna rapporterna. Andra personer på Eniro ska ha hjälpt till eller känt till att Eniros vinster blåsts upp, enligt uppgifter till SvD Näringsliv.

Utförandet var sofistikerat och målmedvetet och ingen hänsyn togs till de riktlinjer om intäkts- redovisning som fanns i Eniro, trots att de var väl kända. För att runda systemet krävdes att ma- nuella bokföringsordrar upprät- tades. I september 2013 sker den största manipuleringen då över 25 miljoner kronor förs upp som intäkter med fullt genomslag på rörelseresultatet, pengar som en- ligt kundkontrakt och interna riktlinjer först ska redovisas be- tydligt senare som omsättning.

Resultatet blev att Eniros affä- rer såg ut att gå strålande. Att det handlade om att vinsterna tagits ut i förskott var inget Eniros vd Johan Lindgren berättade för sina aktieägare.

Enligt ordförande Lars-Johan Jarnheimer hade inte heller han eller styrelsen fått den informa-

tionen från Lindgren. Smällen kom knappt ett år senare efter- som intäkterna redan hade redo- visats så blev det ett stort vinst- tapp.

– Man kan fråga sig hur Eniros styrelse resonerat runt det här. Man får inte intrycket av att sty- relsen eller den nya vd:n vill gå till botten med problemen runt Lindgren. Varför, är det för stort eller sitter den bedrägliga kultu- ren för hårt i väggarna? Mindre aktieägare har lagt en väldigt stor tillit till Lars-Johan Jarnheimer och hans löften om att Eniro har en framtid, säger Albin Rännar.

Förutom Johan Lindgren och den finanschef som slutade 2014, så ska uppgifter om den utpekade mellanchefen ha hamnat på över- åklagaren Gunnar Stetlers bord på Riksenheten mot korruption.

– Styrelsen och Lars-Johan Jarnheimer borde ha ganska mycket underlag på vad som de facto har hänt inom bolaget. Re- dan under hösten 2014 blev de skriftligen informerade om att den höga direktören var inblan- dad, berättar en källa till SvD Nä- ringsliv.

Det materialet ska även åklaga- ren Gunnar Stetler fått ta del av i samband med förhör. Källorna vågar inte träda fram på grund av risken för repressalier. Sedan SvD Näringslivs avslöjande om fortsatt fifflande i bolaget i början av juni har Eniro jagat uppgifts- lämnare. Ett mönster som andra visselblåsare också vittnar om i Eniro.

Överåklagare Gunnar Stetler har avböjt att kommentera SvD Näringslivs nya uppgifter.


 

FRIDA SUNDKVIST

08-13 50 03, frida.sundkvist@svd.se

PATRICIA HEDELIUS

08-13 58 22, patricia.hedelius@svd.se